Provozní řád Cirkulária

Provozní řád Cirkulária

 1. Centrum je pro veřejnost otevřeno dle aktuálně platného rozvrhu (k dispozici na stránkách www.zongleros.cz/kurzy).
 2. Účastníci kurzu nesmí vejít do tělocvičny dřív než lektor nebo jiná odpovědná osoba. Bez souhlasu lektora nebo jiné odpovědné osoby není dovolen vstup do tělocvičny nikomu, kdo není řádně přihlášeným účastníkem kurzu. 
 3. Není dovoleno používat cvičební náčiní a jiné vybavení tělocvičny bez vyzvání lektora nebo jiné odpovědné osoby.
 4. Účastníci kurzu jsou povinni při cvičení dodržovat pokyny lektora, zvláště týkají-li se bezpečnosti při cvičení. Pro závěsnou akrobacii vždy používejte žíněnky a nikdy netrénujte v prostoru sami.
 5. Vstup do tělocvičny je vzhledem ke speciální podlahové krytině možný pouze bez bot nebo ve speciální taneční obuvi.
 6. Není dovoleno cvičit se šperky či hodinkami. Především na všech závěsných zařízeních je možné cvičit pouze ve cvičebním oblečení – bez ostrých pásků a jiných aplikací (například ostrých kovových cvočků, apod.). 
 7. Základní lékárnička je umístěna v kanceláři. Pokud dojde během kurzu ke zranění, okamžitě o tom informujte lektora nebo jinou odpovědnou osobu.
 8. V tréninkových halách je zakázána konzumace jídla (včetně žvýkaček). Pití lze na lekce nosit pouze v uzavíratelných lahvích
 9. Účast na kurzu je dobrovolná, každý účastník nese sám za sebe i své chování k ostatním účastníkům kurzů plnou odpovědnost. Chovejte se ohleduplně k ostatním návštěvníkům Centra a tak, abyste nenarušovali probíhající program.
 10. Za odložené věci neručíme, nenechávejte v šatně cenné předměty. V případě vašeho zájmu si můžete s vědomím odpovědné osoby nechat peněženku, šperky nebo mobilní telefon v kanceláři provozu.
 11. Použití vlastního tréninkového materiálu je možné pouze se souhlasem lektora či odpovědné osoby.
 12. Zavěšování tréninkových pomůcek na závěsné body provádí pouze odpovědná osoba Cirkulária.
 13. Zákaz používání zásuvky 350 V s označením NEPOUŽÍVAT.
 14. Do Centra není dovolen vstup osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. V celých prostorách Centra je zákaz kouření.
 15. Udržujte pořádek a čistotu. Šetřte životní prostředí a využívejte nádoby na tříděný odpad podle jejich určení.
 16. Hasicí přístroj je umístěn na viditelně označeném místě v tělocvičně.
 17. Veškeré tréninky mimo pravidelný rozvrh hlaste odpovědné osobě a zapište při příchodu do Knihy tréninků (platí pro členyAkademie, kteří mají podepsaná „Pravidla užívání prostoru“ a platnýpůroční kurz).
 18. Veškeré závady hlaste v kanceláři a zapište do Knihy závad.

Pravidla tréninků v Cirkuláriu

Přečtěte si Provozní řád CIrkulária. Každý návštěvník je povinen se jím při každé návštěvě centra řídit. Pokud se stane účastník kurzu nebo jeho doprovod svědkem hrubého porušení řádu, je povinen informovat o tom lektora či jinou zodpovědnou osobu z Cirkulária. 

Oblečení nesmí:

a) ohrožovat studenta samotného (nedostatečně zakryté části těla se zvýšeným rizikem spálení v důsledku tření; přečnívající a volné části oděvu, které se mohou zachytávat, případně trhat; šperky, o něž by se žák mohl zachytit apod.).

b) poškozovat vybavení tréninkového prostoru (ostré části oděvu – opasky, kovové dekorace typu pyramidky apod., výrazné a odhalené zipy či jiné druhy zapínání; nevhodné šperky; nevhodná obuv apod.).

V případě, že lektor shledá oděv, jeho část, či nějaký jeho doplněk nevhodným, je povinen o tom žáka či jeho doprovod neprodleně informovat a navrhnout možné řešení. V případě, že se nelze z jakýchkoliv důvodů se žákem či jeho doprovodem dohodnout či nalézt řešení adekvátního tréninkového oblečení, je lektor oprávněn žáku zabránit v účasti na hodině, či mu nedovolit provádět specifický prvek.  

© 2019 Žongléros Ansámbl z. s.